วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

วิชาหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม รหัส 3204 - 2007
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ วิเคราะห์ปัญหา และกำหนดขั้นตอนการแก้ปัญหา ด้วยคอมพิวเตอร์
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนของการออกแบบโปรแกรม
3. เพื่อให้มีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
4. เพื่อให้เห็นคุณค่าถึงความสำคัญของการออกแบบโปรแกรม
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายขั้นตอนการออกแบบและการพัฒนาโปรแกรม
2. ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา และปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ แก้ไขปัญหาการทำงาน การวิเคราะห์ปัญหา การกำหนดขั้นตอนการทำงาน (Algorithm) การเขียนผังงาน การสร้างเซตกับผังงาน การเขียนรหัสเทียม (Pseudo Code) หลักการออกแบบโปรแกรม และการพัฒนาโปรแกรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น